போதிதர்மன் கதை

போதிதர்மர் சீனாவுக்கு சென்ற பொழுது, தன் செருப்பு ஒன்றை தலையிலும், மற்றொன்றை காலிலும் போட்டுக் கொண்டு நடந்தார். இதை பார்த்த அரசர், " நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் ? இது என்ன முட்டாள் தனம் ? " என்றார்.

அதற்கு போதிதர்மர், " நான் ஜோக் அடிக்கிறேன்" என்றார்.

அரசர், " நாங்கள் ஜோக் அடிக்கும் சாதுவை எதிர்பார்க்கவில்லை" என்றார்.

இதை கேட்ட போதிதர்மர், " ஒரு உண்மையான சாதுவால், எப்படி கடுமையாக இருக்க முடியும்? கடவுள் கடுமையாகவே இல்லை. அவர் எப்போழுதும் விளையாட்டில் தான் இருக்கிறார்" என்றார்.