நந்தனார்

அன்பால் உருகி மருகியவனுக்கு
தன்பால் ஓடிவர வழிசெய்து
தடைகள் யாவையும் தவிர்த்த
எம்பிரானே, உன்பாதம் சரணம்.

நந்தனார் சரிதம் - இன்றைக்கும் என்றைக்கும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம்.
அதுவும் பாலு சாஸ்திரிகள் காலக்ஷேபம் பண்ணினால், அதைவிட சிறப்பு வேறு என்ன?

நான்கு பகுதிகளாக இங்கு கேட்க கிடைக்கிறது.

Download

இந்த பகுதிகளை அனைவரும் கேட்க மற்றும் தரவிறக்கம் செய்து கொள்ள வழிசெய்துள்ள சங்கீதபிரியா.ஆர்க் தளத்திற்கு நன்றிகள்.
(திரு.ஆர்.ஸ்ரீநிவாசன், திரு.டி.என்.பாலா அவர்களுக்கு நன்றிகள்)
நந்தனார் நந்தனார் Reviewed by RitchieStreet.co.in on 9/03/2008 06:32:00 AM Rating: 5
Powered by Blogger.